Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

ÇÖZÜM ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

Faaliyetlerimizden kaynaklanan sorumluluklarımızın tamamen farkında olduğumuzdan, iş uygulamalarımızda bize rehberlik etmesi için bir dizi sıkı etik standartlar oluşturduk.

Örneğin Uludağ Bilişim herhangi bir şirket veya birimiyle iş yapan tüm şirketler gibi, alt yüklenicilerimiz de dahil, tüm Çözüm Ortaklarımızdan da aynı etik standartlara uymalarını bekliyoruz. Uludağ Bilişim, herhangi bir Grup şirketi veya İş Birimiyle iş yapmanın minimum standartlarını belirleyen işbu Çözüm Ortağı Davranış Kuralları’nı bu amaçla hazırladı.

YASALAR VE ETİK STANDARTLAR

Çözüm Ortağı, işiyle ilgili olan geçerli tüm yasalara uyacaktır. Çözüm Ortağı, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları İlkeleri’nin, OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri’nin ve 1998 Uluslararası Çalışma Örgütünün İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nin, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olan prensiplerini destekleyecektir. Bu, özellikle aşağıdakiler için geçerlidir:

İNSAN HAKLARI VE ADİL ÇALIŞMA UYGULAMALARI

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Çözüm Ortağı, hiçbir bir ülkede veya yargı sisteminde yasal çalışma yaşının altındaki çocukları çalıştırmayacaktır. Çözüm Ortağı, yerel yasaların daha küçük çocukların çalıştırılmasına izin verdiği yerlerde bile minimum çalışma yaşı olarak 15 yaşı uygulayacaktır. 18 yaşın altındaki kişiler ancak çalışacakları ülkenin istihdam ile ilgili yasal gerekliliklerine (örneğin çalışma saatleri ve çalışma koşullarıyla ilgili) uygun olan işlerde, çalışanın eğitimi ve öğretimi konusundaki yasal gereklilikler göz önünde bulundurularak çalıştırılabilir.

ZORLA ÇALIŞTIRMA

Çözüm Ortağı zorla, bağlı veya zorunlu olarak çalıştırılma veya modern kölelik biçimlerinin hiçbirini uygulamayacaktır. Tüm çalışmanın gönüllü olması şarttır. Çalışanların kendi kimlik belgelerini (örneğin pasaport, çalışma izni ve kişiye özel tüm yasal belgeler) kendi kontrollerinde tutmalarına izin verilmelidir. Çözüm Ortağı, çalışanların işe alım süreci veya istihdam süresi boyunca işe alınmak veya işte kalabilmek amacıyla bir ücret ödemediğinden/herhangi bir ödeme yapmadığından emin olmak zorundadır. Çözüm Ortağı, çalışanlarla ilgili olarak yasaların gerektirdiği tüm ücret ve masrafları (örneğin lisanslar ve harçlar) ödemekten sorumludur.

Cezalandırma, zihinsel ve/veya fiziksel zorlama ve insan kaçakçılığının her türlü şekli yasaktır. Disiplin politikaları ve prosedürleri net bir şekilde tanımlanmalı ve çalışanlara bildirilmelidir.

ÜCRET VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Çözüm Ortağı, fazla mesai, dinlenme molaları ve ücretli tatil de dahil olmak üzere, çalışma saatleriyle ilgili geçerli tüm yerel yasalara ve zorunlu sektörel standartlara uyacaktır.

Çözüm Ortağı, çalışanlarının ücretlerini, yerel asgari ücret mevzuatına ve geçerli toplu sözleşme anlaşmalarının hükümlerine ve sektörel standartlara uygun bir şekilde verecektir. Çözüm Ortağı, çalışanlarının ücretlerini vaktinde ödeyecek ve çalışanların ücretlerinin hangi esaslar temelinde ödendiğini net bir şekilde ifade edecektir (yani, çalışanlara anladıkları dilde ayrıntılı çalışma/ödeme belgeleri verecektir). Yasal olarak izin verilmediği takdirde disiplin önlemi olarak ücretlerden kesinti yapılamaz.

SENDİKALAŞMA VE TOPLU SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

Çözüm Ortağının çalışanlarının, tehdit veya korkutma olmaksızın kendi tercihlerine bağlı olarak bir sendikaya/işçi temsilciliğine katılma veya katılmama hakkı bulunmalıdır. Çözüm Ortağı, geçerli yerel yasalara uygun olarak toplu sözleşme hakkını kabul eder ve tanır.

FARKLILIKLAR VE KAPSAYICILIK

Çözüm Ortağı, çalışanlarının farklılığına değer veren kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik edecektir.

Çözüm Ortağı, fırsat eşitliğini taahhüt etmeli ve cinsiyet, etnik ve ulusal köken, ırk, renk, din, yaş, engellilik durumu, cinsel yönelim ve kimlik veya yasaların koruduğu diğer herhangi bir karakteristik özellikle ilgili olarak herhangi  bir ayrım gözetmemeli veya ayrım veya zorbalığa müsamaha göstermemelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çözüm Ortaklarımızdan işletmeleri için uygun bir sağlık ve güvenlik yönetimi yaklaşımı uygulayarak iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yüksek bir seviyede uygulamalarını bekliyoruz.

Çözüm Ortağı, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumak, üçüncü tarafların güvenliğini sağlamak ve kazaları, yaralanmaları ve işle bağlantılı hastalıkları önlemek için, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyacak ve çalışanlarına güvenli ve iyi sağlıklı olmalarına imkan veren (örn: içme suları) bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Buna, uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanların (KKE) sağlanması da dahil, düzenli olarak işyeri risk değerlendirmelerinin ve yeterli tehlike kontrolü ve önleyici önlemlerin uygulanması da dahildir. Çalışanlar, anladıkları bir dilde sağlık ve güvenlik konularında yeterli eğitimi ve öğretimi almalıdır.

VERİ KORUMA, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİLERİN İFŞA EDİLMESİ

Çözüm Ortağı, özellikle de müşteri, tüketici, çalışan ve hissedarların kişisel verileriyle ilgili olarak kişisel verilerin güvenliği de dahil, geçerli veri koruma yasalarına ve örneğin GDPR gibi ilgili tüm yasal mevzuata uyacaktır. Çözüm Ortağı, kişisel veriler toplandığı, kaydedildiği, barındırıldığı, işlendiği, aktarıldığı, kullanıldığı veya silindiği zaman, belirtilen tüm gerekliliklere uyacaktır.

Çözüm Ortakların Uludağ Bilişim ile ilişkileri sırasında ve sonrasında kendi kontrollerine emanet edilen tüm verilerle ilgili olarak tabi oldukları bilgi güvenliği gereklilikleri, uluslararası standartlara (örneğin Bilgi Güvenliği Yönetiminin Uygulama Kuralları) dayanır. Çözüm Ortakların, bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruma gerekliliğini dikkate alması gerekir. Çözüm Ortağının bilginin kullanım ömrü boyunca sağlaması gereken bilgi güvenliği ve kontrolü seviyesi, işlenen bilginin hassasiyet, değer ve önem seviyesine daima uygun olmalıdır.

Çözüm Ortağı, gizli bilgilerin güvenliğini sağlayacak ve yalnızca uygun şekilde kullanacaktır. Çözüm Ortağı, veri koruma ve bilgi güvenliğiyle ilgili tüm sözleşme koşullarına uyacak ve kamunun bilgisinde olmayan herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyecektir.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK

Çözüm Ortağı, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası yolsuzluğu önleme yasalarına ve düzenlemelerine uyacaktır. Çözüm Ortağı, resmî bir kararı uygunsuzca etkilemek veya bir işi almasını ya da sürdürmesini sağlayacak uygunsuz bir avantaj edinmek amacıyla kimseye doğrudan veya dolaylı olarak değerli bir şey teklif etmeyecek, sağlamayacak ve kendisine sunulduğunda kabul etmeyecektir. Buna, rutin ve gizli olmayan eylemler için devlet memurlarına sağlanan işi hızlandırma ödemeleri veya diğer menfaatler de dahildir.

TİCARET DÜZENLEMELERİ

Çözüm Ortağı, Yasaklar ve Kısıtlamalar (“Ticaret Yasaları”) da dahil, geçerli tüm ihracat kontrolü, yaptırım ve gümrük yasalarına ve düzenlemelerine uyacaktır. Çözüm Ortağı, özellikle Çözüm Ortağının, intifa hakkı sahibinin/sahiplerinin, tüm aracılarının, acentalarının ve Çözüm Ortağının kullandığı diğer tüm alt yüklencilerinin herhangi bir Kısıtlı Taraf yaptırımlar listesinde bulunmamasını sağlamalıdır.

PARA AKLAMA VE MALİ KAYITLAR

Çözüm Ortağı, para aklama faaliyetleriyle mücadele etmek için hazırlanmış olan geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uyacaktır. Çözüm Ortağı, mali kayıtlarını ve raporlarını geçerli yasalara ve düzenlemelere göre tutacaktır.

SERBEST REKABET

Çözüm Ortağı, yürürlükteki rekabet ve antitröst yasalarına uyacaktır.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Bir çıkar çatışması, iş ile ilgili görev ve sorumlulukların objektif bir şekilde yerine getirilmesini engelleyebilecek veya bağımsızlığa ve objektifliğe zarar verebilecek her türlü kişisel veya finansal çıkar, iş faaliyeti veya kişisel faaliyet, iş ilişkisi veya kişisel ilişki, önceki istihdam, mevcut istihdam veya yükümlülüktür.

Bu tür çıkar çatışması durumlarına, akrabalık veya evlilik ilişkisi, ortaklık, veya iş ortaklarına veya rakiplerine yatırım ya da katılım gibi kritik ilişkiler de dahildir.

Çözüm Ortağı, Uludağ Bilişim ile olan faaliyetleriyle ilgili her türlü mevcut veya potansiyel çıkar çatışmasını hemen bildirmelidir.

ÇEVRE

Çözüm Ortağı, geçerli tüm çevre yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uyacak ve çevreye gelebilecek potansiyel tehlikeleri tespit edip ortadan kaldıracak etkili bir sistem uygulayacaktır.

Çözüm Ortaklarımızdan, çevre üzerindeki etkilerini dikkate alarak verimli bir şekilde sundukları ürün ve hizmetleri ile, Uludağ Bilişim’in çevre ve iklimi koruma taahhütlerini desteklemeye gayret etmesini bekliyoruz.

Uludağ Bilişim, Çözüm Ortaklarından talep üzerine çevrenin ve iklimin korunmasıyla ilgili verileri de bildirmelerini beklemektedir.

Çözüm Ortaklarımızdan, örneğin kendileri için iklimi koruma hedefleri koyup bunlara ulaşarak, kendi operasyonlarında çevrenin ve iklimin korunmasını gereğince hesaba katmalarını bekliyoruz.

ÇATIŞMA MİNERALLERİ

Çözüm Ortağı, insan hakları ihlallerine, yolsuzluğa, silahlı grupların finansmanına veya benzeri olumsuzluklara katkıda bulunabilecek mineral ve malzemelerin çatışmalardan etkilenen bölgelerden ve yüksek riskli bölgelerden temin edilmesiyle ilgili olarak, geçerli tüm yasalara ve bu yasaların gerektirdiği değerlendirme yükümlülüklerine uyacaktır.

SOSYAL YARDIM

Uludağ Bilişim, Çözüm Ortaklarının yerel topluluklarına katkı sağlamaya ve BM’nin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine uygun inisiyatifler ve faaliyetler yürütmeye teşvik eder.

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI

Çözüm Ortağı, işindeki her türlü kesintiye (örneğin doğal afetler, terör, tedarik zinciri kesintileri, bulaşıcı hastalık salgınları – epidemiler veya pandemiler, bilgi güvenliği sorunları, siber saldırılar) hazır olmalıdır. Bu hazırlıklı olma durumuna, faaliyet alanında oluşabilecek olası ciddi kesintilerin etkilerinden hem çalışanları hem de çevreyi koruyan iş sürekliliği planlarının bulundurulması da dahildir.

İŞ ORTAĞI DİYALOĞU

Çözüm Ortağı, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmenin bir parçası olarak, kendi Çözüm Ortakları için bu Çözüm Ortağı Davranış Kurallarında belirtilenlere eş değerli standartlar (örneğin etik standartlar) uygulayacaktır.

SAYGI VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Tüm Çözüm Ortakları, Uludağ Bilişim’in çalışanlarına saygılı ve iyi niyetli bir şekilde davranması ve etkileşimde bulunması gerekir.

Çözüm Ortakları, kendilerine emanet edilen mal ve ekipmanları kullanırken, kendi mallarıymış gibi özen göstermelidirler.

Uludağ Bilişim’in ticari markasını veya adını/markasını taşıyan herhangi bir malı veya malzemeyi kullanan tüm Çözüm Ortakları, eylemleri ve faaliyetleri Uludağ Bilişim ile ilişkilendirilebileceğinden dolayı özellikle dikkatli davranmalıdırlar. Markalı veya tescilli markalı malzeme veya ekipmanların her türlü yetkisiz kullanımından kaçınılmalıdır. Bir uygunsuzluk olabileceğine dair varsayımsal bir çıkarıma neden olunması bile, Uludağ Bilişim’in markalı veya tescilli markalı malzemesinin veya ekipmanının kötüye kullanılmış olduğu anlamına gelir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI’NA UYUM

Uludağ Bilişim, bu Çözüm Ortağı Davranış Kuralları’nın koşullarına uygunluğu Uludağ Bilişim veya üçüncü taraflarca yapılan öz değerlendirmeler ve denetimler ile kontrol ettirme hakkını saklı tutar. Çözüm Ortağı, örneğin çevre, çalışma koşulları veya çeşitlilik ile ilgili ölçülebilir hedefler koyarak ve sürdürülebilirlik raporları hazırlayarak kendini sürekli geliştirmelidir. Bir ihlal olduğu tespit edildiğinde, Çözüm Ortağı bir olay raporu oluşturacak ve bir düzeltici eylem planı sunacaktır.

Bu Çözüm Ortağı Davranış Kuralları’nda belirlenen hüküm ve koşullar, Uludağ Bilişim'in değerlerini ve müşterilerine, hizmet sunduğu topluluklara ve çevrenin korunmasına gösterdiği bağlılığı yansıtır. Dolayısıyla bu hüküm ve koşulların her türlü ihlali düzeltilmelidir. Uludağ Bilişim, bu hüküm ve koşulların ihlal edilmesi durumunda, ULUDAĞ BİLİŞİM’in sözleşmeden doğan diğer hakları saklı kalacak şekilde ticari ilişkiyi anında sonlandırabilir.

UYGUNSUZLUKLARIN BİLDİRİMİ

Uludağ Bilişim, işbu Çözüm Ortağı Davranış Kuralları’nın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini bildirmek isteyen herkesi, satis@uludagbilisim.com adresine bir e-posta göndermeye davet eder.

Şüphelendiğiniz yasal ihlalleri bildirmek isterseniz, https://www.uludagbilisim.com/iletisim adresi üzerinden Uludağ Bilişim'in İletişim Formu ile irtibata geçebilirsiniz.

SÜREKLİ GELİŞME

Çözüm Ortağı; daha fazla sosyal, ekonomik veya çevresel iyileşmeye katkı sunacak yenilikçi fikirlerini proaktif bir şekilde Uludağ Bilişim'in bildirmeye teşvik edilir. Uludağ Bilişim, serbest fikir alışverişlerine değer verir ve Çözüm Ortaklarıyla birlikte yeni fırsatlar keşfetmeye isteklidir.